تحقیق و پژوهش

انتشارات عصر قلم با بهره‌گیری از وجود ارزشمند تعداد زیادی از اساتید به نام و محققین برتر در هر رشته، این امکان را دارد که بر مبنای نیاز‌های روز علمی جامعه، بحث تحقیق و پژوهش مبتنی بر استاندارد‌های علمی جهانی را انجام دهد.

این امکان به دو شکل خواهد بود:

۱- تحقیق و پژوهش از طرف بخش تحقیقاتی مجموعه باشد که در این حالت سرمایه‌گذار، بخش تأمین مالی تحقیق را به عهده خواهند داشت. برای جزئیات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

۲- سرمایه‌گذار خود مجموعه عصرقلم خواهد بود که در این حالت از توانمندی‌های منحصر به فرد محقق به طورکامل حمایت خواهد شد. برای جزئیات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.