اهداف و برنامه‌های گروه انتشاراتی عصرقلم

۱- حمایت جامع از نویسندگان و صاحبان ایده

۲- برقراری ارتباط با مراکز معتبر علمی، بین‌المللی

۳- ترجمه به زبان انگلیسی و حمایت از آثارفاخر و بدیع در هر رشته برای ارائه در مراکز بین‌المللی

۴- حمایت و سرمایه‌گذاری در بحث تولید علم

۵- کم کردن فاصله ایجاد شده در بحث کتاب و کتابخوانی

۶- چاپ کتاب‌های جدید با رویکرد جدید و کاربردی و تطابق با نیاز‌های روز جامعه

۷- ارتباط مستقیم بین نویسنده و خواننده

۸- جامعیت کامل در پوشش تمام نیاز‌های جامعه

۹- سرمایگذاری بر روی نویسندگان

۱۰- چاپ مقالات علمی

۱۱- تحقق عملی شعار {در عصر قلم،با عصر قلم جهانی شوید}