آیا بعد از چاپ کتابم از محل فروش آن مبلغی عاید من خواهد شد یا خیر؟

بله، پس از فروش کلی ۱۲ تا ۱۵ درصد از مبلغ فروش متعلق به نویسنده است.